MINÄ MENTORINA!

Mentoroinnista tukea yrityksen ja yksilön kasvuun ja kehitykseen

Aika: 24.4. klo 13.00 – 14.30

Paikka: Webinaari

Ilmoittautuminen tästä!

Mentorointi kehittää itsetuntemusta ja ammatillista osaamista – mentorin kokemusta hyödyntäen ja jakaen. Se tuo uusia näkökulmia ja työkaluja ammatilliseen kehittymiseen, työhön, ihmisenä kasvamiseen ja kehittymiseen.

Organisaatioissa on valtavasti kokemusperäistä tietoa ja toimintamalleja, joiden jakamisesta hyötyvät kaikki; organisaatio, mentori ja mentoroitava. Ohjattu ja organisoitu mentorointiohjelma vahvistaa avoimuuden ja jakamisen kulttuuria mutta mentorointia voi harjoittaa myös ilman organisoituja ohjelmia silloin, kun sekä mentoriksi ryhtyvä että mentoroitava sopivat prosessista ja siihen sitoutumisesta yhdessä.  

Mentorina toiminen on vastuullinen tehtävä ja siihen kuuluu paljon muutakin kuin mukavia juttutuokioita. Mentoriksi ryhtymiseen on tärkeä saada tukea ja tietoa, jotta voi varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen kaikkien osapuolten kannalta. Tuleeko sinusta mentori? Tule kuulemaan, mistä mentorointisuhteessa on kysymys ja miten onnistunut mentorointisuhde luodaan? Tai haluatko rakentaa organisaatioosi mentorointiohjelman, ymmärtää osapuolten roolit, tietää, mitä ohjelman rakentaminen vaatii ja miten se tehdään. Tässä webinaarissa saat vastauksia näihin kysymyksiin.

Kenelle: Kokeneille tekijöille, jotka ovat tai harkitsevat mentorin roolia ja niille, jotka oman työnsä kautta tukevat mentorointiprosesseja tai rakentavat mentorointiohjelmia.

Hyödyt: Kuulet tämän päivän työelämään sopivan mentoroinnin sisällöistä, rooleista, vastuista ja mentorointiohjelman rakentamisesta. Saat mentoroinnissa (ja muissakin vuorovaikutustilanteissa) käytettäviä työkaluja työkalupakkiisi.

Ohjelma:

 • Mitä mentorointi on – mitä se ei ole?
 • Ihmisten erilaiset tausta – erilaisuuden ymmärtäminen

 Hyvän mentorointisuhteen rakentuminen

 • Kysymysten esittäminen, peilaaminen ja oivalluttaminen
 • Tapaamisissa hyödynnettäviä tehtäviä ja tekniikoita
 • Mentorointiohjelman rakentaminen – mitä onnistuneen ohjelman toteutus vaatii?

      Aikaa kysymyksille

 

 

HAASTAVAT TYÖSUHDETILANTEET – ratkaisumalleja esimiehille ja henkilöstöjohdolle

Hankaliin työsuhdetilanteisiin tarttuminen varmistaa tiimin tuloksellisen toiminnan!

Aika: 16.5. klo 13.00 – 14.30

Paikka: Webinaari

Ilmoittautuminen tästä!

Onko tiimissäsi alisuoriutujia tai riidankylväjiä? Onko palautteen antaminen hankalaa? Haluatko parempaa työhyvinvointia työntekijöillesi? Onko tiimissäsi ristiriitoja ihmisten välillä, huono yhteishenki tai jännittynyt ilmapiiri? Joudutko antamaan varoituksen jollekin tai jopa irtisanomaan?

Esimies kohtaa haastavia työsuhdetilanteita työssään. Näitä tilanteita ovat mm korjaavan tai kriittisen palautteen antaminen työsuoritukseen tai käyttäytymiseen liittyen, työpaikan ristiriitatilanteisiin puuttuminen tai vaikkapa työpaikan erilaiset muutostilanteet.

Maton alle lakaisu tai ajan kuluminen ei kuitenkaan valitettavasti auta. Vastuullinen esimies tarttuu asioihin heti. Esimies tarvitsee kuitenkin tukea ja keinoja haastavista tilanteista selviytymiseen. Työyhteisön ilmapiirillä on vaikutusta ihmisten työintoon, tuloksellisuuteen ja parempaan työhyvinvointiin. Miten varmistetaan, että haluttu viesti menee hankalissakin tilanteissa perille? Miten, että haluttu ja tarvittu muutos tapahtuu? Entä jos ei tapahdu, mitä sitten?

Kenelle: Johtajille, esimiehille, tiiminvetäjille, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, joiden työhön kuuluu esimiestyön tukeminen ja kehittäminen.

Tämän koulutuksen hyödyt: Kuulet, miksi hankaliin tilanteisiin pitää puuttua ajoissa, miten se tehdään jämäkästi mutta rakentavasti ja mitä seurauksia on nähtävissä sekä oikeinalaisesta puuttumisesta että puuttumatta jättämisestä. Saat lisää rohkeutta ja itseluottamusta hoitaa hankalat tilanteet niin, että lopputulos on kaikkein osapuolten kannalta paras mahdollinen.

Ohjelma

 • Työyhteisön vuorovaikutuskulttuuri – avointa, rehellistä ja kunnioittavaa!
  • Kenen vastuulla?
  • Ihmisten erilaisuus – rikkaus vai rikos?
 • Puuttuminen ja palautteen antaminen
  • Käytännön tilanteet – miksi ja miten toimitaan?
  • Lujuutta ja lempeyttä oikeassa suhteessa
  • Tunteet ja toiminta  hankalissa työsuhdetilanteissa
 • Mitä sitten, jos puuttuminen ei tuo toivottua tulosta?

Aikaa kysymyksille

 

VASTUU SINNE MINNE SE KUULUU – mikä on esimiehen, mikä työntekijän vastuulla?

Aika: 22.5. (tai 23.5.) klo 9.00 – 16.00

Paikka: Royal at Crowne Plaza, Helsinki

Ilmoittautuminen tästä!

Vastuukysymykset selviksi työyhteisössä – kaikki voittavat!

Miten lisätä työntekijöiden oma-aloitteisuutta, itsenäistä työotetta, joustavuutta, päätöksentekokykyä ja vastuunkantoa? Mikä on esimiehen vastuulla, mikä työntekijän, kun puhutaan työn tekemisestä ja työyhteisön jäsenenä toimimisesta. Usein esimiehet ajattelevat olevansa vastuussa lähes kaikesta, mutta eihän se niin ole. Kuorma on kohtuuton, jos kantaa vastuuta kaikesta siitäkin, mistä ei pitäisi. Vastuun antaminen ja ottaminen siellä, mihin se kuuluu, lisää työntekijöiden motivaatiota ja varmasti koko työyhteisön työhyvinvointia.

Kenelle: Johtajille, esimiehille, tiiminvetäjille, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, joiden työhön kuuluu esimiestyön tukeminen ja kehittäminen.

Tämän koulutuksen hyödyt

Kun sisäistää oman vastuun rajat, on helpompi antaa vastuu myös muille. Tässä koulutuspäivässä puhutaan siitä, missä kulkee oman vastuun rajat ja missä vastaavasti muiden työyhteisön jäsenten. Kuulet, miten vastuu työstä annetaan sinne, minne se kuuluu ja miten sillä tavoin lisätään kaikkien vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, rohkeutta ja samalla vahvistetaan omaa jaksamista ja keskittymistä oman työn oleellisiin asioihin. Ihminen harvoin ottaa vastuuta, jos joku muu tekee sen hänen puolestaan, mutta siinä samalla hän syö itseltään oppimisen ja onnistumisen elämyksiä. Esimiehenä haluat luultavasti vastuullisia ja motivoituneita ihmisiä ympärillesi ja siksi tämä koulutuspäivä on tarpeen. Tästä aiheesta ei ole vielä puhuttu tarpeeksi.
 

Ohjelma

Esimies on työnantajan edustaja

 • Työyhteisön jäsenten erilaiset roolit
 • Rooleihin liittyvät vastuut
 • Itsetuntemus ja ihmiskuva

Miksi kannan vastuuta niin kuin kannan?

 • Mitä odotan muilta ja miksi?
 • Miten toimin, jos toimitaan vastoin vastuukäsityksiäni?
 • Erilaisuuden johtaminen

Vastuu ja valta – tunnista, tiedä ja toimi

 • Mistä tiedän vallan ja vastuun rajani?
 • Miten varmistan, että tiimiläiseni tietävät?

Miten vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta lisätään?

 • Vastausautomaatti vai vastuuttaja?
 • Kysy, siedä hiljaisuutta, luota

Mitä sitten, jos joku ei kanna vastuutaan?

 • Tarvitseeko puuttua?
 • Palaute on tehokas johtamisen väline
 • Viimeiset keinot

 

Kouluttaja: Maritta Joki Mentoritas Oy, esimies- ja työyhteisövalmentaja, coach ja mentori.

Marittalla on vuosien kokemus esimies-, johto- ja henkilöstöalan tehtävistä ja projekteista. Hän on kouluttanut, mentoroinut ja valmentanut esimiehiä parempaan johtamiseen ja tiimityöhön, vuorovaikutuksen kehittämiseen, tuloksellisempaan henkilöstöjohtamiseen ja hr-asioiden hoitoon, yksilöiden ammatilliseen kehittymiseen, itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen lisäämiseen ja työssä jaksamiseen sekä valmentanut tiimejä rakentavampaan vuorovaikutukseen.