Hyvä itsetuntemus on avain parempaan johtamiseen. Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen ja esimiestaitojen kehittäminen on aina ajankohtaista.

Valmentava johtaminen ja itseohjautuvat tiimit

Miten itseohjautuva tiimi toimii?

Valmentava kulttuuri, koko työyhteisön valmentava työtapa ja valmentava johtaminen ovat tuloksellisen ja toimivan työyhteisön peruspilarit. 

Mentoritas Oy:n valmennusten tavoitteena on uuden oivaltaminen, kokemuksien jakaminen ja opitun jalostaminen omaan työyhteisöön sopivaksi. Vastuun ottaminen omasta toiminnasta ja vaikuttaminen niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa on toimivan työyhteisön perusta. Erilaisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen hyödyttää koko työyhteisöä.

Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen ja esimiestaitojen kehittäminen on aina ajankohtaista. Hyvä esimiestyö on kriittinen menestystekijä yritykselle. Jokainen esimies haluaa onnistua omassa työssään ja olla pidetty, arvostettu ja tuloksia aikaansaava. 

Esimiehenä toimiminen on ammatti ja esimiestaitojen kehittäminen on valinta. Valinta, joka hyödyttää koko työyhteisöä ja johtaa liiketoiminnan kasvuun ja tulokselliseen toimintaan.

Kaikki valmennukset muokataan vastaamaan teidän ajankohtaista tarvetta. Valmennuksia toteutetaan avoimina- ja yrityskohtaisina valmennuksina, pienryhmille sekä yksittäisille tarvitsijoille.

Valmentava johtaminen I Asiakaskokemus I Coaching ja mentorointi

Valmennuspäivät
 

Valmennuspäivät Mentoritas

Keskustelualustat oppimisen tueksi

Keskustelualustat oppimisen tueksi

Verkkomateriaalit esimiestyön arkeen

Verkkomateriaali esimiestyön arkeen

Alla esimerkkejä erilaisista valmennuspäivistä ja kokonaisuuksista.

Esimiesroolin haltuunotto, esimiestyöhön perehdytys

Tutkimusten mukaan yrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä on sen ylivertainen kyky johtaa henkilöstöään. Johtamisella ja esimiestaidoilla on suuri merkitys sille, miten yritys onnistuu motivoimaan henkilöstönsä ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi ja kuinka kilpailukykyinen yritys on. Ihmisten johtaminen ja esimiestaitojen kehittäminen on merkittävä osa-alue yritystoiminnassa.

Hankalat ja haastavat tilanteet esimiestyössä

Esimies johtaa työhyvinvointia ja näyttää esimerkillään, mikä työyhteisössä on sallittua ja mikä ei. Hankaliinkin tilanteisiin on tartuttava, jotta voidaan varmistaa tiimin tuloksellinen toiminta. Esimiestaitojen kehittäminen auttaa selviytymään hankalistakin tilanteista. Työhyvinvoinnin puute, alisuorittaminen tai työmotivaation puute maksavat rahaa, paljon.

Onnistu rekrytoinnissa!

Rekrytointi on aina merkittävä investointi ja siihen liittyy riskejä. Valmennuksessa keskitytään seikkoihin, joilla tämä tärkeä investointi hoidetaan mahdollisimman hyvin ja riskit minimoiden.

Palautteen antamisen vaikeus ja helppous – palautteen antaminen johtamisen välineenä

Palautteen antaminen koetaan usein henkilöstökyselyissä riittämättömäksi. Palautetta odotetaan ja halutaan, mutta sen antaminen koetaan vaikeaksi. Palautteen antamisella on merkitystä yksilöiden, työyhteisöjen ja toiminnan positiiviseen kehitykseen. Esimiestaitojen kehittäminen palautteen antoon kannattaa, sillä palautteen antaminen on ”ilmainen” johtamisen väline, jonka jokainen voi ottaa käyttöönsä parantaakseen työntekijöiden osaamista, motivaatiota ja yrityksen tulosta.

Irtisanomistilanteet – miten hoidetaan mahdollisimman hyvin?

Irtisanojan, usein esimiesten, valmentaminen irtisanomistilanteisiin on tärkeää. Valmennuksessa käydään läpi erilaiset irtisanomiseen johtavat tilanteet, käydään läpi itse irtisanomistilanne ja tehdään erilaisiin tilanteisiin sopivat irtisanomisen käsikirjoitukset. Esimiestaitojen kehityksen jälkeen on helpompi hoitaa näitä ikäviä mutta joskus välttämättömiä tilanteita ammattimaisesti.

Avoimen vuorovaikutuksen kulttuuri – miten se saadaan aikaan?

Avoimuuden kulttuurin kasvattaminen haastaa esimiehet, henkilöstöammattilaiset ja koko henkilöstön työskentelemään jatkuvasti avoimuuden puolesta niin sanoissa kuin teoissakin. Johdon ja esimiesten oma esimerkki on ehdoton edellytys avoimen vuorovaikutuksen kulttuurin luomisessa. Vilpitön ja avoin keskustelu parantaa merkittävästi työyhteisön toimintaa niin henkilöstön viihtyvyyden kuin liiketoiminnan kannattavuudenkin näkökulmista. Mahdolliset ristiriidat voidaan ratkoa miettien, mikä ratkaisu edistää parhaiten työyhteisön päämäärää.